รายละเอียดตำแหน่งงาน : HR Manager

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบ HRM & HRD 7 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารการจัดการและมีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง กล้าตัดสินใจ และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกกำลังคน
  พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ
  ต้นทุนบุคลากรที่เหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร

Education Level :
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Job Function :
 • สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 
  Apply
 
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 02-7429297 ต่อ 129
email : recruit@naoglobal.co.th© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us