ค่าย NAO คนดี มีความสุข สู่ความสำเร็จ
ค่าย NAO คนดี มีความสุข สู่ความสำเร็จ
คู่มือพฤติกรรมคน NAO 8 ประการ
1. เอื้ออาทรกันดุจพี่น้อง           2. พร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3. ใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้      4. สร้างสรรค์นวัตกรรม
5. มีศีลธรรมและความซื่อสัตย์    6. มีทัศนคติทางบวก ให้ความเคารพคนอื่น
7. ทำงานโดยยึดหลักTQM        8. มีความเป็นเจ้าของ Ownership  


 
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us