นาโอะ โกลเบิล ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด  ได้รับรางวัล มยส.
นาโอะ โกลเบิล ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ได้รับรางวัล มยส.
เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558  คุณสมบูรณ์    ผิวงาม ผู้จัดการโรงงาน  ได้เข้ารับมอบใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเข้าร่วม ฟังบรรยาย เรื่องสถานการณ์ ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนและสร้างเจตคติในการให้โอกาสผู้เสพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์   ถนนวิภาวดีรังสิต  หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนด มยส. ในปีงบ   ประมาณ พ.ศ. 2557จำนวน   575 แห่ง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และสร้างเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด  โดยมี นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เรื่องนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ”   ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของปัญหายาเสพติด  และตั้งปณิธานแน่วแน่ ว่าเราทุกคนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงทำให้เราชาว  บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  ได้รับคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us