ถวายทุนวัดสามพระยาประจำปี 2558
ถวายทุนวัดสามพระยาประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณเภาลีนา บุญญาภิภัทร กรรมการผู้จัดการ ได้มีกุศลจิตศรัทธาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปี  2558   ณ สำนักเรียนวัดสามพระยาจำนวน 37 ทุน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558เป็นเวลา 15 ปี  ด้วยกุศลเจตนา ที่มุ่งหวังจะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อความดำรงมั่นของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการถวายกำลังใจ  แก่พระภิกษุสามเณรนักเรียน ให้มีฉันทะต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม   และเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์สืบไป
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us