โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน  “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ”  โรงเรียนบพิธวิทยา
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ” โรงเรียนบพิธวิทยา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2558  บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด โดย คุณณพล บุญญาภิภัทร
ผู้จัดการทั่วไป ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนบพิธวิทยา รวมทั้งสิ้น 30 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์     ให้มีโอกาสได้ศึกษาและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าหากเยาวชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ดีให้แก่สังคมไทยสืบไป
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us