กิจกรรมธรรมนำสุข
กิจกรรมธรรมนำสุข
กิจกรรมธรรมนำสุข ซึ่งจากการดำเนินเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  เป็นต้นมา  ซึ่งกำหนดในทุกๆวันศุกร์  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อหล่อมรวมให้พนักงานทุกคนเป็น เก่งและคนดี เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง NAO PEOPLE  เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา ความกตัญญู อิทธิบาท 4 ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในเรื่องศีลเป็นสำคัญ   เพื่อให้พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติสมาธิภาวนา และเกิดศรัทธามุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม  และเพื่อให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น คุณภาพงานดีขึ้น พฤติกรรมพัฒนาขึ้น สามารถลด ละเลิก อบายมุขได้ สามารถปฏบัติและรักษาศีล   ให้ชีวิตตนเองมีความสุขได้
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us