กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม 2558  เวลา  9.00-12.00 น.  คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา และร่วมทำความสะอาดห้องน้ำ  ณ  วัดบุญรอดธรรมมาราม ซอยสุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.  กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานั้น เป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน  และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา  เพื่อส่งเป็นกิจกรรมให้พนักงาน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน   เพื่อสร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป  และเพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนายังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us