โครง ๙ ที่สุขใจ ให้แม่ ให้ชีวิต  ( รักษาศีล กินเจ  )
โครง ๙ ที่สุขใจ ให้แม่ ให้ชีวิต ( รักษาศีล กินเจ )
เมื่อวันที่ 3-11  สิงหาคม  2558 คณะผู้บริหารและพนักงานได้ ร่วมถือศีล กินเจ  ตลอดระยะเวลา 9 วัน  โดย มีกิจกรรม ธรรมนำสุขมามอบแด่แม่ (สวดมนต์นั่งสมาธิ บรรยายธรรมสร้างบุญให้แม่) เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2558  และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11  สิงหาคม  2558   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันแม่เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี  อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร อีกทั้งสร้างให้พนักงานเป็นคนดี มีศีลธรรม  เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำบุญทำกุศล กับการกินเจ รักษาศีล ละเว้นชีวิตสัตว์  โดยมี วัตถุประสงค์    เพื่อให้พนักงานแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำความดี ถวายแม่ของ แผ่นดิน    เพื่อมีช่วงเวลาและเอื้ออำนวยให้พนักงานได้ร่วมถือศีล กินเจ  เพื่อละเว้นบาป ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกทั้งเป็นการร่วมสร้างบุญบารมีให้เกิดแก่ตัวพนักงาน และบริษัทฯ   เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้พนักงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่การร่วมทำบุญตักบาตร ในวันสุดท้ายของการ กินเจ 9 วัน อีกทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ   เพื่อให้ขัดเกลาและปลูกฝังจิตใจของพนักงานให้เป็นคนดี มีศีลธรรม หมั่นทำบุญ สร้างกุศล ในรูปแบบ ต่างๆ และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่ดี และตอบแทนพระคุณแม่
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us